BAN KINH DOANH DỰ ÁN

  • Địa chỉ VP: 19 Cầu Đất, Thanh Sơn, Phú Thọ
  • Địa chỉ dự án: Khu dân cư Soi Cả, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
  • Số điện thoại: 09.8663.8667
  • Website: http://thanhsonriverside.com